Avtalevilkår mants 14. mai 2024

Avtalevilkår for Vitapluss AS.

Avtalevilkårene vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler.

Som abonnent får du faste forsendelser tilsendt portofritt hver 4. måned for kun kr 399 pr måned (totalt kr 1596 for 4 måneders forbruk). Du sier selv fra om du vil endre noe med abonnementet ditt. Vi må ha informasjon fra deg per brev eller e-post senest 14 dager før utsendelse av neste levering. Vi tilbyr produktet kun i abonnement.

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Parter

Selger er: Vitapluss AS, Dronning Mauds gate 10, 0250 OSLO. E-post post@vitapluss.no Organisasjonsnummer 927 063 492, og blir i det følgende benevnt “Vitapluss”, “vi” eller “oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt “kunden”, “du”, “deg”, “din” eller “ditt”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Vitapluss.

Abonnement uten bindingstid og kjøpsforpliktelser

Det skal være enkelt og greit å handle hos oss. Vitapluss selger produktene på løpende abonnementsbasis, normalt med første levering innen 14 dager og videre i henhold til produktets leveringsfrekvens, normalt hver 4. måned.

Abonnementet kan stoppes ved å kontakte kundeservice. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet med virkning fra førstkommende utsendelse. Vi må ha informasjon fra deg i god tid innen utsendelse av neste levering, og senest 14 dager før ny utsendelse. Dersom du sier opp etter oppsigelsesfristen forplikter du deg til å motta og betale for neste forsendelse.

Endring av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre websider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under.

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og kun én per kunde. Vi leverer kun til norske adresser

Kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement. Abonnementet kan sies opp fortløpende.

Ingen forskuddsbetaling

Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes sammen med din forsendelse. Betalingsfristen finner du på fakturaen. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Vi kan også velge å midlertidig pause ditt abonnement uten varsel dersom det foreligger manglende betalinger.

Gratis levering

Porto- og ekspedisjonsgebyr tilkommer kun første forsendelse ved introduksjonstilbud “30 dagers forbruk for kun kr 79 i porto”, så fremt ikke annet er avtalt. Vi spanderer portoen på alle videre leveranser i abonnementet!

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst én (1) måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse, ettersom de gjelder kun nye kunder og kun én gang per kunde.

Korrekt adresse

Du må sørge for at vi får oppgitt korrekt leveringsadresse. Der dette ikke er gjort, ved ufullstendig adresse eller ved flytting uten å oppgi ny adresse har du ansvar for kostnader ved at pakken ikke kommer frem.

14 dagers ubetinget angrerett på første forsendelse

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Det vil si at angreretten kun gjelder første forsendelse i abonnementet. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og tilstand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Ønsker du å benytte deg av angreretten, må du dekke fraktkostnaden for retur. Du må returnere varen til oss senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen. Du kan også kontakte vår kundeservice.

Returrett for varer i abonnement

Det er kun første pakke i abonnementet som har returrett. De neste varene er identiske med den første (ensartede ytelser) og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter den første leveransen. Abonnementspakker som sendes tilbake til oss uten vår forhåndsgodkjennelse blir sendt tilbake til deg og kan belastes med et ekstra gebyr på kr 200. Originalkravet blir stående selv om varen returneres.

Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte vår kundeservice.

Vi følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelse ved en eventuell tvist. Ved godkjent reklamasjon tilbakebetaler vi beløpet innen 14 dager.

Personopplysninger

Vi behandler alle personopplysninger konfidensielt og i henhold til gjeldende lovgivning.

For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg, eller les mer på våre websider www.vitapluss.no

Vår kundeservice er her for deg

Du kan sende en e-post til post@vitapluss.no.

For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre- og returrett kontakt kundeservice.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Vitapluss forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

Vitapluss tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Vitaplusss kontroll. Vitapluss tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.